Таня Маджарова: Постави под въпрос очевидното

Постави под въпрос очевидното: Културни детективи в действие или как да не бъдем „глупаци“, когато уж „свободно“ общуваме на чужд език. Question the Obvious: Culture Detectives in Action or How to Avoid Being a “Fluent Fool”

Таня Маджарова, учител по английски език, споделя интересен начин на усвояване на английски език.
Иновативна система за преподаване на английски език/чужд език основаваща се на културния релативизъм и по специално на :
– хипотезата на Сапир-Уорф, според която езикът на който говорим, определя мисленето ни, но е и отражение на действителността, в която живеем.
Използва се
– методът на съпоставяне на културите (culture contrast method) за анализ на различията и предотвратяване на стереотипното мислене.(Milton Bennet)
– методът за анализ на културните различия(Hofstede).
– методът на критичните инциденти (critical incidents/culture clashes) като инструмент за осмисляне на собствената и чуждата култура при общуване.(Kushner&Brislin)
Основната цел на тази система е усвояването на чуждия език на ниво по-високо от свободно владеене на граматичните, лексиални и структурни единици. (How to avoid being a ‘fluent fool” – според Милтън Бенет). Системата дава възможност на учениците да възприемат своя и чуждия език като средство за общуване в междукултурна среда, където езикът е отражение на мисленето, ценностната система и възгледите на хората; познаването на тези особености, спомага за избягване на ситуации, които причиняват неудобство, неразбиране, изненада, разочарование и т.н.
Този анализ включва няколко нива – първото ниво е описание на случката или „критичния инцидент“ – какво, къде, как, какви чувства поражда. Следващият етап е анализ на възможните причини за „сблъсъка“ – учениците търсят информация дали наблюдаваното поведение е личностно, културно или универсално. Методите на изследване включват – интервюта/разговори с представители на изследваната култура, онлайн проучване.. В основата на културния сблъсък стоят различия в ценностната система. Теми, които провокират такива сблъсъци са: отношението към времето, пространството, групата и индивида, йерархията, миналото, настоящето и бъдещето; учтивост, директност, изява на чувства и емоции. Локациите, където могат да се наблюдават тези прояви са – вкъщи, в училище, на работа, в свободното време.
Освен в общуването, този метод може да се прилага и на ниво език за постигане на задълбочено усвояване на езикови структури – така например, темата за учтивостта при общуването се свързва с индиректността на езикови структури на английски език, условното наклонение и миналите форми, които са проява на приемлива дистанция, а не на минало действие. На лексикално ниво се прави сравнение на идиоми, пословици и поговорки.
Методът позволява креативност – учениците създават скечове, за да илюстрират културни сблъсъци, записват на видео ролеви ситуации, дискутират доколко човешкото поведение в глобалния свързан свят е универсално, културно или личностно и кои са факторите, които определят нашата идентичност.
Този подход се прилага в часовете по английски език, както и при реализиране на международен проект Еразъм+ КД2 My Way Your Way Our Shared Cultural Identities. Проектът реализира създаването на 20 критични инциденти, които могат да се ползват като учебни ресурси за изследване на чуждата и собствената култура. Проектът е определен от Европейската комисия като „добра практика“ и „успешна история“ поради иновативния подход към традиционна тема.
Връзка към крайния продукт, илюстриращ този метод тук: https://erasmusmyway.wordpress.com/2017/08/24/our-20-stories-of-culture-insights/
Връзка към критичните инциденти, описани от българските ученици и станали основа за създаване на учебните ресурси.
http://erasmusmyway.blogspot.com/

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"